TAG: McMurdo Horizon system

Horizon MEOLUT search-and-rescue phased array antenna (Photo: Orolia)

Orolia launches Horizon search-and-rescue system

October 17, 2018