TAG: DJI Drone Rescue Map

Screenshot: DJI Drone Rescue Map

New DJI map tracks drone-assisted rescues worldwide

June 29, 2020